hlídejte si změny emailem
Přidat do oblíbených

Výuka kvantitativního sociologického výzkumu na Katedře řízení a supervize, FHS UK, Máchova 7, Praha 2 - PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

Kvantitativní metody výzkumu v praxi (YMR05POZI)
Praktikum – elementární zpracování dat z kvantitativního výzkumu (YMR13VOLI)
Sociální sítě a sociální kapitál – úvod do problematiky (YMR20VOLI)

UK FHSKatedra Řízení a supervize ,  SISJiří Šafr

Starší aktuality/informace od ZS 2004   Podklady k přednáškám KMVP   Literatura   Praktikum   PSPP (software)   Odkazy   Metody kvant. výzkumu - Historická sociologie, FHS UK
Aktuality v LS 2017
V LS 2017 probíhá výuka předmětu Praktikum - elementární zpracování dat z kvantitativního výzkumu
Termíny seminářů v LS 2017, v počítačové učebně, Máchova 7:
1. Pátek 3. března, 16:00-18 h
2. Čtvrtek 9. března, 16:00-19 h Seminář je třeba ještě potvrdit přes Doodle/emailem.
3. Čtvrtek 8. června, 16:00-18:30 h
4. ?? ??, ??

Co jsme dělali v LS 2017:
1. (3/3/17) vytvoření datové matice a základní management proměnných v SPSS/PSPP; ovládání programu pomoci příkazového řádku (syntax) a úvod do základních popisných statistik.
Syntax 3/3/2017  (soubor lze otevřít a prohlédnout si příkazy také v textovém editoru, není třeba SPSS/PSPP)
2. (9/3/17) opakování z minula: datová matice a základní management proměnných v SPSS/PSPP; ovládání programu pomoci příkazového řádku (syntax) a úvod do základních popisných statistik (příkazy FREQ a DESC); viz Syntax 3/3/2017
3. (8/6/17) základní management proměnných v SPSS/PSPP, čištění dat (chybějící hodnoty - missing values a jejich určení) a úvod do základních popisných statistik třídění dat 1.stupně (příkazy FREQ a DESC).
Syntax 8/6/2017  (soubor lze otevřít a prohlédnout si příkazy také v textovém editoru, není třeba SPSS/PSPP)

Praktikum - elementární zpracování dat z kvantitativního výzkumu (YMR13VOLI)

Kurz Praktikum je určen studentům 2. (3.) ročníků, kteří zpracovávají diplomovou práci s využitím kvantitativních metod sociologického výzkumu. Témata seminářů jsou: pořízení a příprava dat, jednoduchá analýza (tabulky, grafy) v prostředí programu SPSS (PSPP) a interpretace dat. Doplňkově budeme věnovat pozornost také přípravě výzkumného projektu. K zakončení kurzu je třeba vypracovat úkol (mini-seminární práci). Viz Sylabus, od AR 2014.

Než "spustíte počítač" a začnete analyzovat data, přečtěte si Studijní oporu ke kurzu KMVP (průběžně aktualizovaná verze 0.7 z 8.2.2017)
teprve pak čtěte Studijní oporu ke kurzu Praktikum EADKV (úvod do analýzy kvantitativních dat v prostředí statistického software PSPP/ SPSS) (průběžně aktualizovaná verze 1.0 z 14.12.2017)

Sylabus (LS 2014)

Jak připravit výzkumný projekt a na co si při tom dát pozor

Poznámky k interpretaci dat a psaní textu

Ukázky jak psát text na základě analýz: prezentace tabulek a interpretace vztahů proměnných  (aktualizováno 21/8/2012)  (verze v doc)


Příprava výzkumného projektu Powp. presentace  v pdf   ppt ver95

Příprava dat Powp. presentace  v pdf   
   nejprve si zopakujte fázi přípravy a sběru dat (z KMVP):
   Výběry vzorků z populace, příprava dat, popisné statistiky a základní postup při ověřování hypotéz
   Příklad postupu ověření platnosti hypotézy - základní možnosti třídění dat 2. stupně

Úvod do SPSS (PSPP)  Powp. presentace  v pdf   (aktualizováno 9/3/2011)  Podrobný návod na software PSPP/SPSS najdete v textu
Studijní opora ke kurzu Praktikum EADKV - Úvod do analýzy kvantitativních dat v prostředí statistického software PSPP/ SPSS (průběžně aktualizovaná verze 1.0 z 14.12.2017)   

Prezentace: základní popisné statistiky a explorační analýza

1. Základní popisné statistiky a explorační analýza (třídění 1. stupně, střední hodnoty, směrodatná odchylka, míry variability hodnot)  (aktualizováno 10/6/2017)

(2.) Elementární analýza dat  v pdf   toto je stará forma výkladu, proto čtěte nejprve předchozí prezentaci (aktualizováno 18/5/2008)

3. Grafy - třídění 1 st.  v pdf  (prezentace AKD I. na HiSo 9/3/2011)

4. Specifika zpracování dat z baterie otázek Powp. presentace  v pdf   (aktualizováno 18/5/2008)

5. Excel: příprava dat, tabulky, grafy Powp. presentace  v pdf   

6. "Mapa způsobů testování hypotéz" pro analýzu třídění 2.stupně Powp. presentace  v pdf   Aktualizováno 31/5/2012

Praktické rady a triky pro psaní nejen „z SPSS do Wordu“

 SPSS jobíky: Syntax k 'Orientační MAPĚ třídění 2.stupně' (30/5/2012)    Syntax z (26/4/2012)- třídění 1. a 2. stupně

9. Ukázky jak psát text na základě analýz: prezentace tabulek a interpretace vztahů proměnných  (aktualizováno 21/8/2012)  (verze v doc)

Jak na kontingenční tabulky v Excelu a jen obrázky v zipu.


Data TV&Knihy - studenti FHS 2015    (kontinuálně každý rok - kumulovaná průběžně aktualizovaná data)  Dotazník (ppt);  (aktualizováno 16/3/2015 za 2015 máme k 16/3 HiSo AKD1-denní, AKD1-kombi studium a anglický kurz QDA1)
Pro první úlohy - data bez označení chybějících hodnot a jen se základními znaky xTV&Knihy 2015 - nevyčištěná verze


V sekci Odkazy najdete mj. online dotazníky a výpočty na webu a spoustu dalších informací.

Podrobnější a neustále aktualizované informace nejen k analýzám kvantitativních dat naleznete na stránkách FHS-HiSo předmětů Analýza kvantitativních dat I.,II. na metodykv.wz.cz


V kurzu Praktikum se studenti seznámí s jeddnoduchou popisná analýza (frekvence, kontingenční tabulky), Manipulace s daty, jednoduchá analýza (střední hodnoty, kontingenční tabulky), vizualizace a interpretace dat.
Vedle elementární analýzy "klasických" 2-mode dat (ála SPSS: v řádcích respondenti/případy, ve sloupcích proměnné/otázky z dotazníku) existuje i kurz Sociální sítě a sociální kapitál pro základní zpracování relačních - síťových 1-mode dat (respondenti x respondenti (případy x případy, např. organizace) v dané relaci, např. četnost vzájemných kontaktů).

Od LS 2011 pracujeme v prostředí statistického software SPSS resp. PSPP. K zpracování dat je k dispozici vedle SPSS také ekvivalentní freeware PSPP Návody, odkazy, downloady PSPP/SPSS. Sledujte také stránky metodykv.wz.cz zejména předmět Analýza kvantitativních dat (AKD) I.

Nejpozději na poslední seminář studenti přinesou vypracovaný domácí úkol - interpretaci dat, který budou prezentovat.
Domácí úkol
, za který bude zápočet, spočívá v interpretaci tabulky resp. otestování hypotézy 2. řádu o vztahu dvou znaků (např. jak se liší zaměstnanci organizací A, B, C v hodnocení svých vedení). Máte tedy: 1. formulovat "výzkumnou" otázku a hypotézu, 2. udělat tabulku znak1 x znak2 (správně pojmenovat, řádková či sloupcová procenta, celkový absolutní počet, popis kategorií), 3. stručně slovy popsat, co tabulka říká, tj. INTERPRETOVAT a zhodnotit tak platnost hypotézy. Má jít o plynuly text alespoň na 5 řádků, ne tupý převod čísel na slova. (čtětě Poznámky k interpretaci dat a powerpointove prezentace č. 2 a 3).

Všichni, kdo budou využívat kvantitativní výzkum ve své diplomové práci pošlou základní teze vlastního výzkumného projektu (pro diplomku): Výzkumná otázka, design výzkumu (analytická jednotka), konceptualizace, indikátory, obecná hypotéza, cílová populace. Dále si rozmyslí model vztahů, operacionalizaci klíčových znaků a pracovní hypotézy. Na seminářích proběhne vzájemná oponentura (projekty si dopředu studenti přečtou navzájem). Viz Jak připravit výzkumný projekt a instrukce k psaní projektu v KMVP.


Data

Data TV&Knihy - studenti FHS 2015   (kontinuálně každý rok - kumulovaná průběžně aktualizovaná data)  Dotazník (ppt);  (aktualizováno 20/3/2014)

Data z výzkumu spokojenosti klientů Domů s pečovatelskou službou v jednom okrese, sběr duben 2008, L. Habrcetlová
Data: Spokojenost klientů DSP 2008 (Excelovský soubor) 
Dotazník a kódovací klíč

Výzkum studentů v jedné střední škole (výběr školy, spokojenost), sběr 2008, Z. Kosová
Data: Studenti 2008 - první a druhý ročník (Excelovský soubor) 
Dotazník

Kontingenční tabulky Excelovský soubor s příklady

Další data: budou, až někdo nějaké sesbírá, nebo použijeme data z výzkumu veřejného mínění CVVM.


Program PSPP

freeware náhražka za SPSS (podporuje syntax SPSS). Download pro Windows Neustále se objevují nové aktualizace; pro domácí počítače/notebooky používejte "single-user installation". Zde najdete řešení problému ve Windows Vista (nejde-li otevřít datový soubor)  PSPP hlavní stránka

Návod k programu PSPP (SPSS) - Studijní opora ke kurzu Praktikum EADKV: Úvod do prostředí statistického software PSPP/ SPSS (průběžně aktualizovaná verze 1.0 z 14.12.2017)   Obsahuje dvě části:
 1. Úvod: Management dat a nejjednodušší tabulky (FREQUENCIES)  + záchrana pro úplné začátečníky zde: Návod na otevření dat v PSPP (pokud máte nainstalované na počítači také SPSS a naopak)
 2. Logika vytváření kontingenčních tabulek a jejich interpretace  
Návod je platný i pro SPSS, jeho smyslem je mj. naučit ovládání pomocí příkazového řádku v syntaxu, což umožnuje plynulý přechod používání mezi verzemi programů i mezi programy PSPP a SPSS.


Doporučená literatura pro KMVP i Praktikum

(aktualizováno 7/2/2013)

Vedení interview. Pp. 175-183 in Ferjenčík, Ján. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Protál. (formy interview, typy otázek, etapy a principy)

Metodologie kvantitativního výzkumu. Pp. 85-95 (fáze kvantitativního výzkumu, vytváření modelu, formulace hypotézy)
Strukturovaný rozhovor; Dotazník. Pp. 114-23 (vedení rozhovoru, konstrukce dotazníku)
in Pavlica, Karel a kol. (2000). Sociální výzkum, podnik a management. Praha: Ekopress.

Návrh dotazníku  (kap. 8) in Hague P. (2003). Průzkum trhu. Brno: Computer Press. (nově verze 1,1 MB, aktualizováno 1/4/2008)

Vávra M. (2006). Nesnáze s měřením postojů. SDA info Vol. 7, No.1.: 9-12.

Elementary Analyses. Pp. 375-394 in Babbie, Earl. (1995). The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing; 7 edition. (popisné statistiky, porovnání skupin)

Analýza dat   (kap. 12) in Hague P. (2003). Průzkum trhu. Brno: Computer Press. (přidáno 1/4/2008)

Vlastnosti proměnných: validita a reliabilita  (kap. 2.5) in Řehák, Řeháková (1986). Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia. (přidáno 19/7/2008)

Loučková, I. (2001). Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci  Sociologický časopis 37(3): 313-328.  (přidáno 3/2/2009)

Pracovní materiály k metodice „zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně metodiky uživatelských výzkumů (zkoumání vedená uživateli)“  Projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. (přidáno 15/11/2009)

k OPERACIONALIZACI a HYPOTÉZÁM:

Hypotézy a operacionalizace kapitola 4. z Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. (pdf 700 kB)

Formulace problému. Hypotézy a jejich místo v pedagogickém výzkumu. s. 16-19 in Chrástka, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada. (pdf 660 kB)

The nature of quantitative research. s. 139-163 in Bryman; Alan. 2008. Social Research Methods. third edition. Oxford: Oxford University Press. (pdf 1,4 MB)
Zde naleznete krom celé logiky a postupu kvantitativního výzkumu především koncepty, indikátory, operacionalizaci a měření včetně příkladů.

Proměnné a jejich typy; Jednotky a soubory. s. 28-43 in Řehák, J., B. Řeháková. 1986. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia. (pdf 1,3 MB)

Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. H. Jeřábek. 2011. s. 433-443 in Novák, M. et al. (2011). Úvod do studia politiky. Praha: SLON. (pdf 2,1 MB)

Kvantitativní výzkumná strategie: objektivnost a měření. s. 34-39 in Loučková, I. 2010. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství. (pdf 1,6 MB)

Rozbor operacionalizace při výzkumu hodnotových orientací mládeže. s. 60-70 (vybr. části). Holda, D. 1973. Sociologický časopis, roč. 9. (pdf 1,7 MB)

Tools for research design s. 17-33 in De Vaus; D. A. 2001. Research design in social research. London: SAGE. (pdf 1,5 MB)

Prvky šetření a Příklady a zobecnění jednoduchého modelu (kap. 3, 4, 6, 7) in Punch, K. F. 2008. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál. (pdf 1,7 a 17, MB)

O případné heslo si lze napsat.
Výuka předmětu Kvantitativní metody výzkumu v praxi - přednáška (nejdůležitější informace)

Ukončení kurzu - studenti odevzdají:

1. projekt seminární práce - projektu výzkumu (výzkumná otázka, obec. hypotéza, populace) do začátku listopadu, tj. tak abychom mohli případné otázky konzultovat na přednášce 3/11 a 29/11/2016, vypracování projektu je sice nepovinné zato velmi doporučené. Než začnete, přečtěte si Studijní oporu ke kurzu KMVP (průběžně aktualizovaná verze 0.7 z 8.2.2017)

2. seminární práci obsahující: výzkumný projekt s dotazníkem + data z pilotáže (min. 5 provedených FtF rozhovorů s dotazníkem) + naznačený postup analýzy k testování hypotéz na těchto datech (stačí pouze u dvou hypotéz; tabulka, graf, apod.), min. týden před zkouškou
Pozor: práce musí obsahovat smysluplné a designem výzkumu testovatelné hypotézy (druhého řádu), konkrétně operacionalizova(tel)né znaky(!), které musí být součástí výzkumného nástroje (dotazníku)., viz Obecné zásady k seminární práci a jejímu projektu (pdf verze).   Praktické ukázky (budou aktualizovány) zde zatím viz Operacionalizace, design otázek (presentace 3b)   Příklad postupu ověření platnosti hypotézy - základní možnosti třídění dat 2. stupně  Revize (poznámky a opravy) seminárních prací/projektů KMVP (chybami se člověk učí ...) a texty Prvky šetření a Příklady a zobecnění jednoduchého modelu (Punch 2008: kap. 3, 4, 6, 7).
Smyslem seminárky je zkusit si výzkum, i když ne reálný – tj. úplně celý, stačí jen vybrané části (otázky, hypotézy; navíc jen na max. 10 případech-respondentech) ale o to více "prakticky", tj. od problému/otázky, přes pořízení dat až k naznačení, jak byste hypotézu ověřovali.
Cílem je: Pilotovat váš dotazník a získat tak reflexi vašich vlastních konceptů měření a konkrétních formulací otázek. Pochopit jak vznikají data – pořízení datové matice. Pochopit princip analýzy, jak by se ověřovaly hypotézy.

3. písemný test (znalosti z přednášek a literatury) a ústní zkouška (obhajoba seminární práce)

Na zkoušku je třeba se zapsat v systému SIS. Seminární práci posílejte min. týden před zkouškou.

Aktualizováno v ZS 2016:
Příklady kvant. výzkumu
Studijní opora ke kurzu KMVP (průběžně aktualizovaná verze 0.7 z 8.2.2017) Upozornění: text je ve vývoji, neustále ho doplňuji, proto sledujte před zkouškou, zda není novější verze.Zakončení kurzu od 2013 ZS ("poučení" z minulých let a novinky od r. 2013)

Kvantitativní metody výzkumu v praxi - přednáška (KMVP)


Kurz je určen studentům 1. ročníku Řízení a supervizce, FHS UK

Sylabus KMVP, platný od AR 2014 (doc)
   sylabus návazného kurzu Praktikum – elementární zpracování dat z kvantitativního výzkumu, platný od AR 2014      

Zakončení kurzu od ZS 2013 ("poučení" z minulých let a novinky od r. 2013) (ppt, aktualizováno k 5/10/2013)  (verze v pdf)

Obecné zásady k seminární práci a jejímu projektu  jako dokument ve wordu (doc)  (aktualizováno 7/1/2014)

Revize (poznámky a opravy) vybraných seminárních prací/projektů KMVP (chybami se člověk učí ...)    (aktualizováno 3/2/2014)

Studijní opora ke kurzu KMVP (průběžně aktualizovaná verze 0.7 z 8.2.2017) Upozornění: text je ve vývoji, neustále ho doplňuji, proto sledujte před zkouškou, zda není novější verze.


Podklady k přednáškám (od r. 2007 průběžně doplňováno; pozor, pdf verze nemusí být vždy aktuální.)

Přednáška 1. Úvod do problematiky: epistemologické problémy, omezení, nástrahy v dotazování, základní pojmy, kroky a postup výzkumníka, techniky sběru dat, standardizace, logika kvantitativního výzkumu, výzkumný problém, konceptualizace a operacionalizace, hypotézy, výzkumný projekt (aktualizováno 13/10/2016)

Přednáška 2. Kauzalita, model vztahů, princip ověřování hypotéz, proměnné, problémy dotazování, konstrukce dotazníku, etika výzkumu (aktualizováno 9/12/2015)

Přednáška 3. 
a) Zkreslení, kvalita měření (validita, reliabilita) (aktualizováno v 1/12/2015)
b) "Praktické rady k dotazníkům" - Operacionalizace, reliabilita, validita, design a typy otázek + verze v pdf   (aktualizováno 17/11/2016)
                    Cvičení- příklady (dnes již poněkud zastaralé)

Přednáška 4. 
a) Výběry vzorků z populace, příprava dat, popisné statistiky a základní postup při ověřování hypotéz   verze v pdf (aktualizováno 15/1/2014) 
Pro zkoušku z KMVP pouze do snímku 31 (statistiky (32-75) jsou nepovinné, doporučuje se ale pro seminární práci - ověření hypotéz (snímky 39-50 a 70-74)).

b) Příklad postupu ověření platnosti hypotézy - základní možnosti třídění dat 2. stupně (aktualizováno 12/11/2016)  Podrobně "jak na to" viz kurz Praktikum

Viz dále Doporučená literatura pro KMVP i Praktikum.


Příklady uplatnění kvant. výzkumu mohou být třeba (postupně doplním a okomentuji):

Havrdová, Z., J. Šafr, I. Štegmannová. 2012. Positions of Social Workers’ Views About Residential Care for People with Dementia. Social Work & Society [online] Vol. 10 (2).
Pravdou je, že výzkumné otázky (ani hypotézy) zde nejsou explicitně formulovány, nicméně hlavní výzkumnou otázkou bylo: Který typ profese v rezidenční péči o klienty s demencí (sociální pracovníci, zdr. sestry, pracovníci přímé péče, manažeři) má silněji internalizován na klienta zaměřený přístup (client-centred approach) tj. individualizovaný přístup ke klientovi vyžadovaný standardy kvality. Druhá výzkumná otázka pak zjišťovala, zda se do internalizace individualizovaného přístupu ke klientovi promítá vedle typu profese také typ organizace, kde působí ("tradiční" a "nové" organizace - domovy pro seniory), přesněji, zda dochází k interakci mezi typem profese a typem prostředí-organizace. Zatímco první otázka je zkoumána v analýze na individuální úrovni - vlastnosti pracovníků, tak druhá je sledována na úrovni organizací resp. interakce individuální a organizační úrovně (vzpomeňte "panáčci" a "domečky").

Štegmannová, I., Z. Havrdová, J. Šafr. 2013. Determinanty jednotlivých typů komunikace pracovníků v pobytových zařízeních pro seniory. Kontakt Vol. 15 (4): 413–421.
Ani tady nenajdete explicitně formulované výzkumné otázky/hypotézy a operacionalizace je velmi stručná, nicméně postup analýzy je jednoduchý a srozumitelný, zajímavá je konceptualizace komunikace zaměstnanců (tři dimenze).


Texty k OPERACIONALIZACI a HYPOTÉZÁM:

Hypotézy a operacionalizace kapitola 4. z Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. (pdf 700 kB)

Formulace problému. Hypotézy a jejich místo v pedagogickém výzkumu. s. 16-19 in Chrástka, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada. (pdf 660 kB)

The nature of quantitative research. s. 139-163 in Bryman; Alan. 2008. Social Research Methods. third edition. Oxford: Oxford University Press. (pdf 1,4 MB)
Zde naleznete krom celé logiky a postupu kvantitativního výzkumu především koncepty, indikátory, operacionalizaci a měření včetně příkladů.

Proměnné a jejich typy; Jednotky a soubory. s. 28-43 in Řehák, J., B. Řeháková. 1986. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia. (pdf 1,3 MB)

Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. H. Jeřábek. 2011. s. 433-443 in Novák, M. et al. (2011). Úvod do studia politiky. Praha: SLON. (pdf 2,1 MB)

Kvantitativní výzkumná strategie: objektivnost a měření. s. 34-39 in Loučková, I. 2010. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství. (pdf 1,6 MB)

Rozbor operacionalizace při výzkumu hodnotových orientací mládeže. s. 60-70 (vybr. části). Holda, D. 1973. Sociologický časopis, roč. 9. (pdf 1,7 MB)

Tools for research design s. 17-33 in De Vaus; D. A. 2001. Research design in social research. London: SAGE. (pdf 1,5 MB)

Prvky šetření a Příklady a zobecnění jednoduchého modelu (kap. 3, 4, 6, 7) in Punch, K. F. 2008. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál. (pdf 1,7 a 17, MB)

Studenti kurzu si mohou o heslo napsat.


Ukončení kurzu - studenti odevzdají:
1. projekt seminární práce - projektu výzkumu (výzkumná otázka, obec. hypotéza, populace) do poloviny prosince,
2. seminární práci obsahující: výzkumný projekt s dotazníkem + data z pilotáže (min. 5 provedených FtF rozhovorů s dotazníkem) + naznačený postup analýzy k testování hypotéz na těchto datech (stačí pouze u dvou hypotéz; tabulka, graf, apod.), min. týden před zkouškou
Pozor: práce musí obsahovat smysluplné a designem výzkumu testovatelné hypotézy (druhého řádu), konkrétně operacionalizova(tel)né znaky(!), které musí být součástí výzkumného nástroje (dotazníku)., viz Obecné zásady k seminární práci a jejímu projektu (pdf verze).   Praktické ukázky (budou aktualizovány) zde zatím viz Operacionalizace, design otázek (presentace 3b)   Příklad postupu ověření platnosti hypotézy - základní možnosti třídění dat 2. stupně  Revize (poznámky a opravy) seminárních prací/projektů KMVP (chybami se člověk učí ...) a texty Prvky šetření a Příklady a zobecnění jednoduchého modelu (Punch 2008: kap. 3, 4, 6, 7).
3. písemný test (znalosti z přednášek a literatury) a ústní zkouška (obhajoba seminární práce)


Kurz SPSS 30.6 a 1.7. 2009 Jinonice, areál UK, místnost 2074


Odkazy

Máte-li nápady na další odkazy, které by se zde měly objevit, pošlete je.
 • Fakulta humanitních studií UK
 • Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • SDA - Datový archiv (při SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • MEDARD archiv kvalitativních dat (SDA SOÚ AV ČR, v.v.i.) informace o kvalitativním výzkumu, sekundární analýze a archivaci
 • Socioweb webový magazín pro všechny se zájmem o společnost, ve které žijeme
 • Cochrane Collaboration The reliable source of evidence in healthcare
 • 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) developed by RAND. SF-36 is a set of generic, coherent, and easily administered quality-of-life measures.
 • vyzkum.cz - Informační servis Rady vlády pro výzkum a vývoj (např. Centrální evidence výzkumných záměrů)
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)
 • SIMAR sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění
 • HealthCare Institute - PRŮZKUM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNIC ČR (dotazníky) (benchmarking nemocnic)
 • Portál plánování sociálních služeb 
 • Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT), FF ZČU 
 • Vzdělávací institut CHČR, Máchova 7, Praha1 
 • webzdarma.cz
 • Užitečné nástroje pro sběr a analýzu dat:

 • Dotazník-online ... jak na dotazník stručně o dotaznících: základy vytváření, typy otázek
 • Research Methods Knowledge Base velmi podrobná internetová učebnice, jak dělat výzkum (výběry, design, validita a dal.)
 • What is a Survey publikace s návodem, jak dělat výzkum
 • International Handbook of Survey Methodology vše o výzkumu (survey design, sources of error, ethical issues, sampling, writing and testing question, data collection, adjusting data, mixed methods,...)
 • Vyplňto.cz on-line dotazníky a jejich vyhodnocení vč. grafů, stažení dat (zdarma)
 • Easyresearch.cz on-line dotazníky pro váš výzkum (placená služba)
 • WEBANKETY.cz vaše anketní otázky na webu
 • Statement of Ethical Practice for the British Sociological Association etický kodex British Sociological Association
 • Statement of Professional Ethics of the Canadian Sociology and Anthropology Association etický kodex Canadian Sociology and Anthropology Association
 • Tips and Tools for Sociologists F. M. Shaver a B. Reimer (Concordia Univ., Montreal)
 • Real Life Methods metodologické inovace v nejen kvalitativním výzkumu (viz Toolkits v sekci Publications and outputs)
 • Statistical Calculations statistické výpočty, učebnice, software (online analýzy na internetu)
 • FREE STATISTICAL SOFTWARE - přehled programů a adds-on
 • OpenStat Freeware software pro statistickou analýzu dat (s velkým množstvím analýz, např. FA, CA, OLS, LogLinear, neparametrické testy, grafy)
 • PSPP - Free (GNU) software pro statistickou analýzu dat podobající se SPSS (úpravy dat, popisné statistiky, kontingenční tabulky, korelace, testy průměrů, one-way anova, OLS regrese) Download verze 7.2.
 • Jak měřit sociální kapitál a sítě  Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické studie/Sociological Studies 06:7.
 • Reseach Randomizer generování náhodných čísel (libovolný rozsah čísel, jednoduché použití)

 • Starší aktuality/informace od ZS 2004

  WebZdarma.cz